Nhà trường phối hợp với trạm y tế cho trẻ uống thuốc tẩy giun

Nhà trường phối hợp với trạm y tế cho trẻ uống tẩy giun